TOKAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kuruluş Amacı ve Görevleri

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kültür ve Turizm Bakanlığı 16.04.2003 tarih ve 4848 sayılı kanun ile kurulmuştur. Bu Kanunun amacı; kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihi ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının kurulmasına, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri de  Kültür ve Turizm Bakanlığının il ve ilçe düzeyindeki görevlerini planlamak, yönetmek, denetlemek, geliştirmek ve değerlendirmek üzere kurulmuşlardır.

 

        Görevimiz

                         

        Kültür ve Turizm Müdürlüğünün görevleri şunlardır.

 

1- Milli, manevi, tarihi ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle milli bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmaktır.

 

2- Kültür ve turizm konuları ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarını yönlendirmek, Kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak.

 

3-Yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan veya kamu personelini desteklemek için kurulan dernekler ve aynı amaçla Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflar dışındaki asıl amacı kültür, sanat, turizm, ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar ile özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek  projelere nakdi yardımda bulunmak,

 

4- Tarihi ve kültür varlıklarını korumak.

 

5- Turizmi, milli ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için İlimizin turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak.

 

6- Kültür ve Turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişme potansiyelini yönlendirmek.

                       

7- Kültür ve Turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak.

 

8- İlimizin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkânı ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek.

 

9- Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak

        Misyonumuz:

Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak yasal yükümlülüklerimiz doğrultusunda; ilimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmak, korumak, geliştirmek, gelecek nesillere aktarmak ve toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye erişimi kolaylaştırmak; turizmi çeşitlendirmek, pazarlamak, teşvik etmek, denetlemek; dinamik kültür ve turizm politikaları ile ilimizin ülke ve dünya turizminde alacağı payı artırmak, İlimiz turizmini tanıtmak suretiyle, İlimiz’i turizm alanında lider konumuna taşıyan bir kurum olmak.

         Vizyonumuz:

    Kültür değerlerimizi yaşatan ve tanıtan, İlimizi turizm alanında  lider konumuna taşıyan bir kurum olmak.